فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
مخزن - کد محصول: 207
حجم مخزن volume: 120
ابعاد مخزن Dimensions: 48*48*92 cm
وزن خالص weight: 5.100 kg
ارتفاع با درب Height with door: 92 cm
ارتفاع بدون درب Height without door: 80 cm
طول مخزن Length: 48 cm
عرض مخزن Width:48 cm
 


عکس های محصول